Jimmy Jaldemark

Är lärande via nätet gränslöst?

Det är viktigt att ta hänsyn till studenternas livssituation när skolor och universitet utformar nätbaserade utbildningar, visar forskaren Jimmy Jaldemark.

I en av handling har Jimmy Jaldemark, Umeå universitet, undersökt högskolestudenters och lärares kommunikation över Internet. Han har bland annat kommit fram till att för att ett lärande ska kunna uppnås på bästa sätt i nätbaserade utbildningar måste man först förstå den enskilda individens sammanhang.

I avhandlingen har Jimmy Jaldemark studerat kommunikationen i nätbaserade utbildningar där verktyg som chatt, datorkonferens, e-post och videokonferens används som kommunikationsmedel. Studien visar att kommunikation via sådana kanaler kan vara problematiskt då lärare och studenter upplever lärsituationen på olika sätt.

Studenter utgår från sitt sammanhang som kan kopplas till personliga förutsättningar, exempelvis av fysisk, geografisk, ekonomisk, kognitiv, social och teknisk karaktär. Lärarnas förutsättningar handlar istället om lärosätets villkor exempelvis i form av teknik, juridik, och pedagogik. Jaldemark menar att alla dessa förutsättningar tillsammans styr kommunikationen mellan studenter och lärare.

– Att bortse från dem när man bygger upp nätbaserade utbildningar begränsar individens möjlighet att delta i utbildningen.

I avhandlingen hävdar Jaldemark att nätbaserade utbildningar ofta beskrivs i termer av att vara en speciell och neutral miljö, en så kallad lärmiljö, som är särskild från den omgivande miljön och inte påverkas av studenternas egna förutsättningar och begränsningar. Detta reducerar kommunikationen till att enbart vara en process där individerna skickar meddelanden till varandra och att tolkningen enbart utgår från teknikens begränsningar.

Men eftersom kommunikation även innehåller en vidare och meningsskapande process för individen, blir det en omöjlig ekvation att tänka sig en sådan neutral miljö och därför måste även individens egna sammanhang räknas in i lärmiljön, menar Jaldemark. I avhandlingen beskriver han deltagande i en utbildning som gränslöst i meningen att studenter och lärares sammanhang överlappar varandra och blir beroende av varandra. Deltagandet är gränslöst därför att gränsen som en lärmiljö sätter upp inte är möjlig att upprätthålla utan skiftar beroende på vilka individer som är inblandade i sammanhanget.

– Utifrån ett pedagogiskt perspektiv blir begreppet nätbaserade lärmiljöer bara en teoretiskt konstruktion som begränsar den enskilda individens utveckling och som enbart innefattar den tekniska programvaran. Utbildningssammanhang är ett bättre begrepp att använda även när man talar om nätutbildningar eftersom det innefattar alla delar i utbildningen – tekniken, studenternas sammanhang och lärosätets förutsättningar, menar Jimmy Jaldemark.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 11 januari, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

11 januari, 2010