Forskare möter skogsindustrin
Bra samtal uppstod mellan forskarna och skogsindustrin när branschprogrammet SCOPE bjöd in till konferens i Övik kring skogsindustriell forskning. På bilden fr vänster: Katrin Jonsson, Umeå universitet, Myat Htun, Mittuniversitetet, Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, Marianne Svensén, Skogsindustrierna, Clas Engström, Processum, samt Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet.

Forskare viktiga för skogsindustrins företag

Universitetens forskargrupper i de norra skogslänen har en viktig roll att spela om skogsindustrin ska klara av framtida utmaningar. Det kunde man enas om vid en forskarkonferens i Örnsköldsvik där forskare från norra Sverige möttes för att gemensamt se över det skogsindustriella forskningsläget.

Ett trettiotal forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Processum samlades i mitten av augusti i Örnsköldsvik för att samtala om hur forskningen kan svara upp mot skogsindustrins behov. Samarbetet mellan skogsnäringens företag och de regionala forskarna är mycket viktig kunde man konstatera. 

Konferensen blev också mycket uppskattad av deltagarna och det framfördes önskemål om en ny träff i april nästa år. Deltagarna enades också om att undersöka möjligheten att starta ett eller flera universitetsgemensamma projekt med utgångspunkt från fem förslag som togs fram under konferensen.

En tydlig styrka i mötet var att även om forskarna kom från olika discipliner och forskningsområden hade man mycket som förenade i synen på forskningens möjligheter att utveckla skogsindustrierna.

Skogsindustrins utmaningar

Bransch- och marknadsanalytiker Marianne Svensén från organisationen Skogsindustrierna deltog under konferensen och kunde berätta om flera av de stora utmaningar som industrin står inför. Ökad konkurrens om råvaran, sjunkande efterfråga på främst grafiska papper och tidningspapper och en internationell marknad med växande konkurrens från Asien och Latinamerika är några av hotbilderna.

Men Svensén underströk att de också finns möjligheter, som att skogsindustrin är den enda storskaliga industri som arbetar med en förnyelsebar råvara, att det finns goda möjligheter att utveckla nya fiberbaserade produkter och vidareförädla biprodukter och inte minst på energisidan där man både kan bli energieffektivare men också framställa energiprodukter som t ex etanol och biodiesel.

Skogsindustrins behov av forskning

För att skogsindustrin ska kunna möta dessa utmaningar och dra nytta av möjligheterna underströk Marianne Svensén vikten av samarbete med universiteten kring en framåtsyftande forskning.

– Vi räknar med att branschen ska öka sina forskningsinvesteringar med 50 procent till år 2012, menade Marianne Svensén.

Behovet av nya produkter, utbyggnad av bioraffinaderier men även nödvändigheten av att effektivisera de massa- och pappersfabriker som är i drift idag var några punkter på Svenséns lista där hon ser att forskningen kan ge viktiga bidrag.

Under konferensen gavs ett flertal exempel på forskning, inte minst inom IT-området, som rör frågor om underhåll, optimering, modellering, processtyrning, interaktion och organisationsöversikt – bara för att nämna några områden.

Arrangör för konferensen var
ProcessIT Innovations
genom sitt branschprogram SCOPE.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 20 augusti, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

20 augusti, 2010