Anders OE Johansson och Chris Heister
Låt oss skapa en kraftsamling kring automationsfrågor för processindustrin, menar Anders OE Johansson, ProcessIT Innovations, och Chris Heister, landshövding i Västerbotten.

Framtidens industrier och fabriker söker smarta it-lösningar

Svensk processindustri, som gruvindustrin, papper- och massabruken och skogsnäringen, har stort behov av smarta it-lösningar och automation. ProcessIT Innovations bjuder in till nationell kraftsamling kring området.

Svensk processindustri, som gruvindustrin, papper- och massabruken och skogsnäringen, har stort behov av automation och optimering. ProcessIT Innovations bjuder nu in till en nationell kraftsamling kring området.

ProcessIT Innovations
är ett samverkanscentrum i norra Sverige som tillsammans med IT-företag och universitet arbetar för att nya tekniska lösningar ska tas fram för att fylla basindustrins behov av automation och behov.

Många regionala aktörer med i samarbetet

I Västerbotten finns ett flertal företag med i samarbetet. Här finns Algoryx, Oryx, FältCom, Komatsu Forest, Data Ductus, Explizit, Optronic, Adopticum, SCA Obbola, Boliden och många fler. Vid Umeå universitet finns ett stort antal forskare som ingår i ProcessIT-projekt och här finns länsstyrelsen liksom kommuner som Umeå och Skellefteå som stöttar arbetet, för att nämna några.

Dessa företag och myndigheter kan nu få ett extra lyft när ProcessIT Innovations bjuder in till en nationell kraftsamling kring automationsfrågor för svensk processindustri. Vid ett seminarium i samband med Västerbottensdagarna på Grand Hôtel diskuterades hur en sådan kraftsamling kan utformas.

Framtidsseminariet lockade ett stort antal företrädare från gruvindustrin, papper- och massabruken och skogsnäringen som blandades med it-leverantörer och representanter från organisationer och myndigheter som exempelvis Vinnova, Tillväxtverket, SSF, Svensk Automation, universitet, kommuner och länstyrelser.

Svensk processindustri mycket stark

Chris Heister, landshövding i Västerbotten och ordförande i ProcessIT Innovations, inledde seminariet med att slå fast svensk processindustris stora betydelse för hela Sverige. 43 procent av den svenska varuexporten kommer från processindustrin, den svarar för 13 procent av nationens BNP och 25 procent av näringslivets investeringar.

Lägg till detta att också svensk automationsindustri är mycket kraftig och står för hela 10 procent av världens samlade automationsindustri. 

Flera av deltagarna kommenterade att detta är mycket imponerande siffror, men samtidigt underströk man att en samsyn och en gemensam satsning inom landet krävs för att bibehålla den höga nivån. Behovet av en nationell strategisk agenda för automationsfrågor inom processindustrin är därför mycket stort, konstaterade man.

Behov av nationell kraftsamling

‐ För att möta de utmaningar som våra processindustrier står inför ser vi att behovet är stort av en bredare nationell kraftsamling och koordinering, sammanfattade Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

Johansson underströk också att en nationell samling med en gemensam agenda gör det lättare att synas på den europeiska arenan och på världsmarknaden vilket är ett måste om Sverige ska stå sig i en ökande internationell konkurrens. Han kunde också berätta att ProcessIT Innovations tagit initiativ till att starta ProcessIT.EU vilket kommer att leda ett europeiskt samarbete inom området.

Läs mer om den
nationella samlingen kring processindustrin.

Lena Gustafsson

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, kopplade automationsfrågorna till behovet av utbildning och forskning vid universitetet.

 

Carl Kempe

Carl Kempe, Kempestiftelserna, deltog aktivt i diskussionen.

 

Charlotte Brogren

Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, betonade vikten av en samlad svensk innovationspolitik.

Text: Mikael Hansson, Foto: Per Westergård