IT i arbetslivet kan öka stress

Ökad användning av IT i organisationer i kombination med förändrade arbetsformer leder för många människor till stress, oro och oförmåga att hinna med sitt arbete. Det visar informatikforskaren Rikard Harr, Umeå universitet i sin avhandling.

– I framtidens teknik måste även beteenden och sociala sammanhang kunna ”läsas av” och utnyttjas om människor ska känna att de får rätt stöd av den, säger Rikard Harr. Han hävdar att det kan bero på att informationsteknik ofta utvecklas utifrån bristfällig förståelse för hur samarbete mellan människor fungerar på olika arbetsplatser.

I avhandlingen
Striking a balance – Managing Collabrative Multitasking in Computer-supported Cooperation pekar Rikard Harr på de utmaningar som människor i dagens organisationer ställs inför och som måste hanteras för att undvika negativa konsekvenser som ökad stress och reducerad effektivitet.

Behovsanpassad IT

Problemen uppstår när flera parallellt löpande projekt, helt eller delvis IT-beroende, kräver att individen dels måste bedriva enskilt arbete, dels måste kommunicera och sprida information i samarbete med andra. Harr menar att arbetssituationen kan förbättras om informationstekniken är anpassad så att det är möjligt att hantera både ett individuellt arbete och samarbeten med andra. Tekniken måste kunna stödja samarbetande individers vilja och behov – inklusive användningen av IT – i relation till arbetssituationen.

Det innebär bland annat att IT-stöd måste utformas så att de enkelt kan användas tillsammans med andra system och att de även kan anpassas till de upplevda behov användarna har, förklarar Rikard Harr.

Låter sig inte störas

Studien visar också hur individer på olika sätt försöker att kringgå tekniken när de blir störda i sitt arbete. I ett av de projekt Harr följt i sin undersökning skedde samarbete till stor del via en ständigt pågående videokonferens. När deltagarna inte ville bli störda i sitt arbete använde de sig av olika strategier för att visa detta, till exempel genom att vrida bort eller stänga kameran.

Harr menar att människor själva hittar lösningar för hur tekniken kan användas när den inte stödjer ett visst beteende eller behov.

Läs och ladda ner avhandlingen.

Text: Eva Stoianov Foto: Ingela Hjulfors Berg


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 8 februari, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

8 februari, 2010