IT-lösningar och automation viktiga för basindustrin

Basindustrin i Sverige har stort behov av IT-lösningar och höjd automation av sina processer. För att säkra detta ska en nationell agenda utformas för att samla alla aktörer inom automationsfrågor för den tunga industrin, skriver landshövdning Chris Heister i en ledare.

Snabbare processer, säkrare översyn och bättre kvalitet. Om basindustrin i Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft på världsmarknaden måste produktionen och processerna hela tiden effektiviseras och optimeras. Insatser inom automationsområdet kan beröra allt från hur ett transportband flyttar grus och malm, till hur truckar i en gruvgång kan styras, hur regler- och styrsystem kan optimeras, hur operatörer kan få bättre stöd för underhåll eller hur en skogsmaskin kan bli mer effektiv ute i skogen.

Att utveckla automationsområdet med sina inbäddade datorsystem och ofta avancerade IT-lösningar blir allt mer viktigt för basindustrier som gruvnäringen, skogsbolag, massa- och pappersbruken och stålverken. För att klara behovet av ökad automation krävs ett nära samarbete både med IT-företag som kan leverera nya lösningar och med forskare vid universiteten som kan utveckla kunskap kring processtyrning och hantering av de flöden som sker inom industrin.

Tar initiativ kring en naionell agenda

I en ledare i
ProcessIT Innovations
nyutkomna
årsberättelse för 2010
skriver dess ordförande, landshövding Chris Heister, att ProcessIT vill ta initiativ till en nationell agenda kring automationsfrågor för svensk processindustrin. Därigenom hoppas man kunna samla alla aköter som är inblandade i arbetet.

Chris Heister betonar i sin ledare den betydelse basindustrin har för Sverige. 43 procent av den svenska varuexporten 2009 kommer från processindustrin, den svarar för 13 procent av nationens BNP och 25 procent av näringslivets investeringar, påpekar Chris Heister.

Investeringar i automation

Chris Heister understryker att om basindustrin också i framtiden ska kunna vara en kraftfull motor för svensk ekonomi krävs fortlöpande investeringar inom automationsområdet. ProcessIT Innovations arbetar just med sådana frågor och Heister signalerar nu att ProcessIT vill vara drivande i en nationell kraftsamling kring automationsfrågor inom industrin.

”Om den höga svenska nivån inom dessa industrier ska kunna  bibehållas och även växa krävs en samsyn och en gemensam satsning inom landet. Därför finns det ett starkt behov av en nationell strategisk agenda för automationsfrågor inom processindustrin”, skriver Chris Heister.

Hon fortsätter: ”Under 2010 har flera initativ för en sådan kraftsamling tagits. Dessa kommer att fortsätta under 2011 med fördjupad styrka och det är då viktigt att företrädare från industrin, IT-leverantör, offentliga och enskilda organisationer och myndigheter finns representerade i det arbetet för att förankringen i hela svenska innovationssystemet ska bli så stor som möjlig.”

Denna nationella agenda beräknas kunna ligga färdiga inom ett år.

Text: Mikael Hansson, Foto: Jan Lindmark