Debatt vid Vändpunkt 2010
Möten mellan människor är en grund för tillväxt och ny kunskap, menar Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova. Här tillsammans med RIckard Åström, vd Optronic, Jerker Delsing, professor Luleå tekniska universitet, Maria Vallin Wållberg, regiondirektör Innovationsbron och Anders OE Johansson, CEO ProcessIT Innovations.

Människors möten skapar ny kunskap

Mötet mellan människor skapar ny kunskap, menar Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren. I norra Sverige har ett flertal projekt finansiering från Vinnova vilket för samman människor och stärker samverkan inom regionen.

När Charlotte Brogren, generaldirektör för
Vinnova, deltog i konferensen
Vändpunkt 2010
betonade hon att mötet mellan människor är en nödvändig grund för att tillväxt ska kunna skapas och för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt på en global världsmarknad.

Människors möten skapar utveckling

Charlotte Brogren menar att den mänskliga kroppen är det effektivaste transportmedlet för att sprida kunskaper. Det är när människor möts som förändring och utveckling kan komma till stånd.

Själv är hon ett exempel på detta i och med att hon tagit steget från det privata näringslivet inom ABB för att nu bli ansvarig på toppnivå för statliga myndigheten Vinnova. Uppgiften för Vinnova är att finansiera behovsmotiverad forskning och stärka nätverk mellan forskare och näringsliv. I det arbetet är mötesplatser viktiga, understryker Vinnovas nya generaldirektör.

– Vi måste våga förflytta oss mellan samhällets sektorer och arbeta för att öka personrörligheten. Det är lättare att skapa dynamik om människor har suttit på flera olika stolar, slår Charlotte Brogren fast.

Många projekt med stöd från Vinnova

Inom det geografiska område som InfoTech Umeå bevakar har flera projekt kunnat drivas med stöd av Vinnova och på det sättet har nya arenor för möten mellan universitetens forskare och regionens företagare kunnat skapats. Ett av de mer omfattande bidragen som Vinnova ger går till
ProcessIT Innovations, som fått ett tioårigt stöd för att bygga samverkan mellan basindustrin, IT-företag och forskare vid universiteten i Umeå och Luleå.

Men också satsningar som är av mindre omfattning kan bli mycket betydande. Exempel på några som fått stöd är
Oryx Simulations
som utvecklar träningssimulatorer för tunga fordon, och Västerbottens läns landsting som inom
programmet Innovationsslussar
fått bidrag för att utveckla konkreta idéer från vårdpersonal som kan leda till kommersialisering av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården. Stöd har också getts till
Creative Camp, som är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet inom crossmedia interaktionsdesign, ett företag som tillsammans med träningsanläggningen Iksu får stöd för att utveckla en IT-baserad träningsplattform. 

North Kingdom Design & Communication AB
i Skellefteå har tillsammans med
Skellefteå Airport,
Stiftelsen Adopticum
och
Interactive Institute i Umeå
fått bidrag för projektet Förstärkt verklighet i vardagslivet: Interaktiva spel och upplevelser på Skellefteå Airport.
Optronic, också i Skellefteå, har fått stöd för mjukvara för smartare 3D-kameror och vid Umeå universitet har projektet
Organisering för innovation
fått finansiering för att att följa hur företag och organisationer som Västerbottens Kuriren, Bonnier AB, Svenska kyrkan och Umeå kommun påverkas av digitala tjänster och produkter.

Stärka samverkan

Genom dessa och andra projekt kan Vinnova bidra till att stärka samverkan och skapa nya mötesplatser mellan forskare och näringsliv. Både större satsningar som den till ProcessIT Innovations och mindre bidrag till nystartade företag ingår i den kartbild som Charlotte Brogren arbetar med för Vinnovas räkning. 

Charlotte Brogren påpekar att det finns många olika aktörer på både nationell och regional nivå som vill bygga olika former av innovationssystem. Men det finns ingen som riktigt tagit på sig att vara arkitekt bakom dessa system och därför finns det en risk för att inititativen spretar. Broberg menar därför att det är viktigt att i högre grad förs öka samordna insatserna vilket är en förutsättning för att konkurrenskraften gentemot andra länder ska kunna förbättras.

Konkurrens på världsmarknaden

– Vi konkurrerar mot stormakter som Kina och USA och för att kunna klara den konkurrensen måste det finnas en tydlig samsyn där det regionala och det nationella inom landet samverkar, säger Charlotte Brogren.

Sådan är hennes kartbild. Det gäller att våga lyfta blicken och se längre än den egna närmaste omgivningen. Det handlar inte bara om att vara bäst i Norrbotten eller Västerbotten utan det handlar om att genom samverkan och möten mellan människor kunna skapa bästa kompetensen för att ta plats  i en global världsmarknad.

Text och foto: Mikael Hansson