Slipper lappar och papper på förskolan

Digitala närvarosystemet Tempus får stort genomslag i många förskolor. Bättre planering, uppföljning och stöd till familjer är några resultat.

Tempus, som tagits fram av Umeåföretaget Tempus Information, är ett system för närvarohantering i förskolan och i fritidsverksamhet som digitaliserar rutiner kring schema, närvaro och frånvaro för föräldrar och barn. Chefer och administratörer kan i sin tur använda Tempus för planering och uppföljning som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Therese Berg är verksamhetschef för förskolorna i Norsjö kommun och är en av Tempus första användare. Tillsammans med utvecklingsteamet på Tempus har lösningen införts vid kommunens samtliga förskolor, vilket har bidragit till bland annat minskat matspill och högre effektivitet.

Naturlig digitalisering

Norsjö kommun jobbar aktivt med digitalisering och både Therese och de åsikter hon har tagit del av, är positiva till Tempus och ser verktyget som en naturlig del av verksamheten.

– Vi använder Tempus i all vår pedagogiska verksamhet och på fritidshemmen och Tempus är en trygghetsfaktor för både oss och föräldrarna. Tempus ger oss bättre förutsättningar att skapa en bra förskoleverksamhet. I resursutnyttjande perspektiv kan vi se hur många barn som är inskrivna på förskolan och hur många som utnyttjar sin plats ordentligt, säger Therese Berg, verksamhetschef i Norsjö kommun.

Minska matspill

– Tack vare närvarokontrollen kan vi också minska matspillet eftersom köket vet exakt hur många barn som finns i huset under dagen. Verktyget är guld värt, fortsätter Therese Berg.

Fångar upp barn med hög frånvaro

I Härryda kommun används Tempus för att tidigt fånga upp barn som har hög frånvaro samt följa upp med stöttning om så krävs. Det ger barnen goda förutsättningar till hög närvaro i den obligatoriska skolan. Förutom aktuell beläggning och statistik sker även sommarplanering i Tempus och Susanne Jacobsson som arbetat som planeringsledare och förskolechef i kommunen har sett hur Tempus på många olika sätt blivit en mycket positiv tillgång för verksamheten.

– Föräldrar, personal, pedagoger, kockar och de som planerar för vikarier kan använda Tempus. Våra främsta användningsområden är att följa närvaro och frånvaro, bemanna våra hus, planera inköp och matportioner samt planera inför sommaren och andra lov. Vi i ledningen kan med Tempus enkla och tydliga sätt se beläggning och följa statistik samt också se till att förskoleplatserna nyttjas, säger Susanne Jacobsson.

Bättre statistik

Tomas Norlén arbetar i Helianthus organisation och berättar att Tempus statistik underlättar det ekonomiska arbetet inom bland annat nyetablering av förskolor och budgetering. Statistiken som visas i Tempus är både realtidsbunden men också möjlig att gå tillbaka i för att utläsa hur barnantal och beläggning sett ut tidigare år.

– Tempus möjliggör för oss att se behovet av förskoleplatser och hur behovet sett ut tidigare år. Det hjälper oss att sätta budget och planera inför framtiden och tillsammans skapa en trygg och tillgänglig förskola för alla, säger Tomas Norlén på Helianthus.

Slippa lappar och papper

På Mariehems förskola i Umeå arbetar Raisa Oscarsson. Hon är sedan flera år tillbaka användare av Tempus och hon trycker på den ökade digitaliseringen där Tempus är en central faktor.

– Vi har en tanke om att slippa lappar och papper i så stor mån det går inom verksamheten. Jag använder Tempus för att bjuda in till föräldramöten eller speciella arrangemang i förskolan. Det är ett enkelt sätt att kommunicera på och föräldrarna upplever att det är skönt att sitta hemma i lugn och ro och lägga in schemat direkt i appen. Det känns verkligen rätt i tiden med en lösning som Tempus, säger Raisa Oscarsson.