Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Tävla i AgeTech Solution Challenge

In English further down

Inom tio år kommer antalet åttio-plussare öka med mer än 50 procent i Sverige. Det innebär enorma utmaningar för samhället, men också möjligheter. Nya samarbeten mellan offentlig sektor och tech- och innovationsbranschen behövs för att möta både växande och helt nya behov.

Demografiska utvecklingen att fler lever allt längre är en så kallad megatrend. Fler och fler entreprenörer, innovatörer och investerare världen över vänder blicken mot AgeTech, en fortfarande ny techbransch med fokus på sådant som förbättrar livskvaliteten hos äldre. Vissa menar att AgeTech idag befinner sig var FinTech var 2007, och att den framväxande branschen kommer bli mainstream det kommande decenniet. En gyllene chans för dig med nybyggaranda alltså.

Därför lanserar Uminova Innovation AgeTech Solution Challenge där vi är på jakt efter innovativa lösningar som ökar livskvalitén för äldre. Behoven bland pensionärer förändras och varierar stort – precis som köpkraften. Tävlingsbidragen kan handla om allt från vård och omsorg till nu-har-vi-all-tid-i-världen-lyx. För rätt lösningar kan marknadspotentialen vara enorm. En chans att bygga bolag OCH göra gott, alltså.

I potten

30 000 kr och affärsstöd i världsklass från oss på Uminova Innovation.

Vi hjälper vinnaren att utveckla idén till ett växande bolag. Våra affärsutvecklare har ungefär 200 års samlad erfarenhet av affärsutveckling från en bredd av branscher. Flera har själva gjort entreprenörsresor. Vårt affärsstöd levereras utifrån just dina behov och i beprövade sprintar, engagerande workshops och personliga möten med din dedikerade affärsutvecklare som snabbt kan aktivera hela vårt team om så behövs. Försäljningsmetodik, produktutveckling, affärs- och prismodell, juridik, marknadsföring, PR, och varumärkesstrategi är exempel på områden vi hjälper dig med.

Vi sitter på ett enormt nätverk – lokalt, nationellt och globalt – och kan öppna omöjliga dörrar åt dig. Vi hjälper dig att bygga ditt team och hitta erfarna mentorer, hungriga studenter och etablerade stjärnor. Vi kan också koppla ihop dig med större bolag som söker innovativa uppstickare, eller med investerare på jakt efter nästa komet inom tech.

Förutom en grym affärsidé vill vi se pannben och övertygelse om att du kan lösa ett problem och skapa värden som tillräckligt många vill betala för. Idag, imorgon och i övermorgon.

Handsken är kastad – plockar du upp den?

Skicka in din ansökan senast 31/1 2023!

Så tävlar du

Klicka på knappen för att komma till vår idéplattorm. Där väljer du om du vill tävla på svenska eller engelska. Tävlingsformuläret består av att du fyller i en NABC som det kallas, plus några kompletterande uppgifter om er affärsidé och team. Totalt tar det typ15 minuter.

Ditt tävlingsbidrag behandlas med fullständig sekretess.

Kriterier

  • Vi är en inkubator i och för Västerbotten, men kan även hjälp ett mindre antal entreprenörer på andra platser. Du kan alltså tävla varifrån i Sverige.
  • Din affärsidé har potential att förbättra livet för den äldre befolkningen
  • Din affärsidé löser ett problem på ett innovativt sätt
  • Tech är eller kan bli en del av din lösning
  • Affärsidéen har potential till skalning på en stor marknad (dvs. ingen konsultverksamhet)

* Får du redan affärsstöd i Uminova Innovations inkubator kan du inte vara med och tävla i just den här tävlingen.

Sista dagen att ansöka är 31 januari 2023. Eventuellt kan kompletterande uppgifter behövas, fyll därför i telefonnummer och mail till affärsidéens kontaktperson.

Vinnarna av tävlingen kommer kontaktas i slutet på februari.

Lycka till!

Vid frågor

Elin Pudas, scoutare
070-316 70 22
elin.pudas@uminovainnovation.se


AgeTech Solution Challenge

The number of people in Sweden over eighty will increase by more than 50 per cent in the next ten years. This will present enormous challenges for society, as well as some interesting opportunities. New collaborations between the public sector and the tech and innovation industries will be needed in order to meet both existing and completely new demands.

People living longer than ever before is a demographic megatrend that is motivating more and more entrepreneurs, innovators and investors around the world to focus on AgeTech – an emerging tech industry that aims to improve the quality of life for the elderly. Some believe that AgeTech today is where FinTech found itself back in 2007, and that it will become a mainstream industry in the coming decade. A perfect opportunity for dynamic innovators, in other words!

That’s why Uminova Innovation is launching the AgeTech Solution Challenge – a competition to find innovative solutions that will increase the quality of life for the elderly. The needs of pensioners vary widely and can change quickly – just like their purchasing power. Competition entries can focus on everything from healthcare and caring services to lavish ‘once in a lifetime’ luxuries. The market potential for the right idea is enormous – plus you’ll get the chance to build a company AND make a positive impact on society.

What you could win:

SEK 30,000 and world-class business support from our team at Uminova Innovation.

We will help the winner develop their idea into a thriving company. Our business developers have approximately 200 years of combined business development experience from a wide range of industries. Several have embarked on entrepreneurial journeys themselves. Our business support is delivered based on your specific needs and inengaging workshops and personal meetings with your dedicated business developer, who can quickly activate our entire team if required. Sales methodology, product development, business and pricing models, law, marketing, PR and brand strategy are all examples of disciplines we can help you with.

We have access to a huge network – local, national and global – and can open doors that would otherwise stay shut for you. We can help build your team and find experienced mentors, ambitious students and established business figures. We can also connect you with larger companies looking for innovative upstarts, or with investors looking for the next big thing in tech.

In addition to an amazing business idea, we also want to see you display the conviction and intelligence that you can solve a problem and create value that enough people will want to pay for. Today, tomorrow and the day after that.

Are you up for the challenge?

Submit your application by 31/1 2023!

Here’s how to enter:

Click on the button to visit our ideas platform. There you can choose whether you want to compete in Swedish or English. The competition entry requires you to fill in an NABC, plus some additional information about your business idea and team. It takes about 15 minutes.

Your competition entry is treated with complete confidentiality.

Criteria

  • We are an incubator in Västerbotten, but can also help a smaller number of entrepreneurs in other locations. You can therefore compete from anywhere in Sweden.
  • Your business idea has the potential to improve the lives of the elderly
  • Your business idea solves a problem in an innovative way
  • Tech is or can be a part of your solution
  • Your business idea has the potential to scale up for large markets (i.e not consulting)

* If you already receive business support from the Uminova Innovations incubator you are unable to compete in this competition.

The last day to send in your application is January 31st, 2023. Additional information may be required, so remember to submit the phone number and email address of the business idea’s primary contact person.

The winners of the competition will be contacted by the end of February 2023.

Good luck!

Got a question?

Contact Elin Pudas, Business Scout
070-316 70 22
elin.pudas@uminovainnovation.se