Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Sök Startupprogrammet

In English further down

Entreprenör, innovatör eller rätt och slätt en vanlig person med en ovanligt smart idé?

Oavsett vad du kallar dig så ska du söka Startupprogrammet om du har:

 • En affärsidé med potential, alltså tror dig sitta på en nytänkande lösning på ett problem som kunder där ute är beredda att betala för.
 • Pannbenet som krävs för att ta reda på om du har rätt.

Startupprogrammet ger dig möjlighet att provskjuta din affärsidé i tre månader. Tillsammans med affärsutvecklare, experter och övriga deltagare tar du reda på om idén är värd att satsa vidare på. Vi använder en beprövad metodik och oavsett utfall får du med dig lärdomar och insikter för livet. Eller kanske nästa affärsidé (har hänt att det är den andra som tar fart).

Vår ambition är att du efter programmet har ett bra beslutsunderlag för fortsättningen. I bästa fall har du fått bekräftat att din lösning skapar värde och betalningsvilja hos en identifierad kundgrupp, samt visar förutsättningar att bli bättre än nuvarande alternativ. Då kan du bli aktuell för fortsatt support i vår inkubator. Våra inkubatorbolag får ett fullvärdigt affärsstöd på områden som försäljning, juridik, varumärkesbyggande, kommunikation, kapital, team, impact, matchning mot stora bolag och andra aktören för fruktsamma samarbeten, etc. I slutet av programmet har vi ett individuellt möte med alla deltagare där vi utvärderar läget tillsammans och, om vi ska fortsätta att arbeta ihop, sätter en plan framåt.

Vårt erbjudande:     

 • Sju skräddarsydda workshops 💡 
 • Mallar och verktyg för att strukturera ditt arbete✍️
 • Gott kaffe och kontorsstol, sida vid sida med våra bolag 🏠
 • Pitcha i skarpt läge framför skillade experter 🏆
 • Enskild coachning parallellt med programmet 🧠

Som grädde på moset blir du en del av vårt nätverk med tillgång till investerare, framtida kunder, talanger och samarbetspartners. Vi känner hur många som helst som inte vill annat än ge startups fart.

Start omgång våren 2024: 20 februari

För vem? För dig som vill utveckla din affärsidé eller nystartade företag, och har din bas i Västerbotten. Du behöver inte ha startat bolag eller ha ett team på plats, men det ska vara din ambition. Du ska ha tid och möjlighet att delta på alla workshops, samt driva arbetet framåt mellan träffarna.

Plats: Umeå. Är du boende i Västerbotten men saknar möjligheten att delta på plats kan vi erbjuda en digital lösning.

Pris: 0 kr (du betalar i svett och pepp brukar vi säga)

Viktiga datum (du förväntas vara med på alla) 
Workshop 1: Intro och Lean Canvas – 20/2, kl. 8:30-13:00
Workshop 2: Behovsverifiering & effektmätning – 27/2, kl. 8:30-11:00  
Workshop 3: Positionering – 14/3, kl. 8:30-11:00
Workshop 4: Kundvalidering – 26/3, kl. 13.00-16:00
Workshop 5: AI och omvärldsspaning – 11/4, kl. 13:00-16:00
Workshop 6: Pitch – 23/4, kl. 8:30-11:00
Workshop 7: Finansiering – 6/5, kl. 12:00-15:00
Slutpitch 15 maj

För oss är det självklart att anpassa upplägget för programmet utifrån vad som är bäst för dig och de andra deltagarna. Därför kan planen komma att justeras om vi kommer fram till att det finns ett smartare upplägg som funkar bättre utifrån gruppsammansättningen.

Ansök på 10 minuter
Ansök senast 31 januari genom vårt ordinarie ansökningsformulär. Det är enkelt! Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till Elin Pudas. Vi behandlar din ansökan med sekretess.

Startupprogrammet sker i samarbete med Innovationskontoret vid Umeå universitet, och Umeå universitet Holding.


Entrepreneur, innovator or just an ordinary person with a very smart idea?

No matter what you call yourself, you should apply to the Startup Program if you have: 

 • A business idea with potential. You believe you have a innovative solution to a problem that customers are willing to pay for
 • The resilience required to find out if you are right

The Startup Program gives you the opportunity to test your business idea for three months. Together with business developers, experts and other participants, you will find out if the idea is worth investing in further. We use a proven methodology and regardless of the outcome, you get lessons and insights for life. Or the next business idea.

Our ambition is that after the program you will have a good basis for decision-making. In the best case, you will have confirmed that your solution creates value and willingness to pay among an identified customer group, and shows the potential to be better than current alternatives. Then you can be considered for continued support in our incubator. Our incubator companies receive full business support in areas such as sales, legal advice, branding, communication, capital, team, impact, matchmaking with large companies and other players for successful collaborations, etc. At the end of the program, we have an individual meeting with all participants where we evaluate the situation together and, if we will continue to work together, set a plan for the future.

Our offer:

 • Seven tailor-made workshops 💡
 • Templates and tools to structure your work✍️
 • Great coffee and office space, side by side with our companies 🏠
 • The opportunity to pitch in front of a jury of expertss 🏆
 • Individual coaching 🧠

As a cherry on the top, you will be part of our network with access to investors, future customers, talent and partners. We know many people who want nothing more than to give startups a momentum.

Start spring 2024: February 20th

Who can apply? For you who want to develop your business idea/startup and have your base in Västerbotten. You don’t need to have started a company or have a team in place, but that should be your ambition. You must have time and opportunity to participate in all workshops, and be able to work individually between the workshops.

Location: Umeå. If you live in Västerbotten but lack the opportunity to participate on site, we can offer a digital solution.

Price: Free

Important dates (you are expected to attend all)
Workshop 1: Intro and Lean Canvas – 20/2, kl. 8:30-13:00
Workshop 2 Verification & impact measurement – 27/2, kl. 8:30-11:00  
Workshop 3: Positioning – 14/3, kl. 8:30-11:00
Workshop 4: Customer validation – 26/3, kl. 13.00-16:00
Workshop 5: AI and external monitoring – 11/4, kl. 13:00-16:00
Workshop 6: Pitch – 23/4, kl. 8:30-11:00
Workshop 7: Funding – 6/5, kl. 12:00-15:00
The final pitch 15 maj

For us, it’s important to adapt the layout of the program based on what is best for you and the other participants. Therefore, the plan may be adjusted if we come to the conclusion that there is a smarter approach that works better based on the group composition.

Apply in 10 minutes
Apply to the Startupprogram through our regular application form here. It is easy! Last date to apply is Januar 31st. Questions regarding the Startup Program? Please contact Elin Pudas.

The Startup Program takes place in collaboration with the Innovation Office at Umeå University, and Umeå University Holding.