Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies

Sök Startupprogrammet

Entreprenör, innovatör eller rätt och slätt en vanlig person med en ovanligt smart idé?

Oavsett vad du kallar dig så ska du söka Startupprogrammet om du har:

🚀 En affärsidé med potential, alltså tror dig sitta på en nytänkande lösning på ett problem som kunder där ute är beredda att betala för.
🚀 Pannbenet som krävs för att ta reda på om du har rätt.

Nästa startar 26 september – sista ansök 31/8!

Startupprogrammet ger dig möjlighet att provskjuta din affärsidé i tre månader. Tillsammans med affärsutvecklare, experter och övriga deltagare tar du reda på om idén är värd att satsa vidare på. Vi använder en beprövad metodik och oavsett utfall får du med dig lärdomar och insikter för livet. Eller kanske nästa affärsidé (har hänt att det är den andra som tar fart).

Vår ambition är att du efter programmet har ett bra beslutsunderlag för nästa steg. I bästa fall har du fått bekräftat att din lösning skapar värde och att betalningsvilja finns hos en identifierad kundgrupp. Då kan du bli aktuell för mer avancerad support i vår inkubator. I slutet av programmet har vi ett individuellt möte med alla deltagare där vi utvärderar läget tillsammans och, om vi ska fortsätta att arbeta ihop, sätter en plan framåt.

Det här får du

Sju skräddarsydda workshops med handplockat innehåll för att på effektivast sätt verifiera din affärsidé. Vi använder smart metodik, mallar och verktyg för att strukturera ditt arbete och komma framåt så snabbt som möjligt. Programmet hålls i våra lokaler på Tvistevägen i Umeå, där du också kan sitta och jobba i våra öppna ytor mellan träffarna, sida vid sida med våra inkubatorbolag. Under programmet får du också möjligheten till enskild coachning. Avslutningsvis får du i slutet pitcha skarpt till externa experter, och fina stipendium delas ut.
Som grädde på moset blir du en del av vårt nätverk med tillgång till investerare, framtida kunder, talanger och samarbetspartners. Vi känner hur många som helst som inte vill annat än ge startups fart.

För vem? För dig som vill utveckla din affärsidé eller nystartade företag, och har din bas i Västerbotten. Du behöver inte ha startat bolag eller ha ett team på plats, men det ska vara din ambition. Du ska ha tid och möjlighet att delta på alla workshops, samt driva arbetet framåt mellan träffarna.

Plats: Umeå. Är du boende i Västerbotten, men saknar möjligheten att delta på plats kan vi erbjuda en digital lösning.

Pris: 0 kr (du betalar i svett och pepp brukar vi säga)

Viktiga datum (du förväntas vara med på alla) 

Workshop 1: Intro och Lean Canvas – 26/9, kl. 8:30-13.00
Nu är vi igång! En uppstart där vi berättar mer om programmet, vi lär känna varandra och du fyller i din första version av den ack så viktiga Lean Canvas.

Workshop 2: Behovsverifiering & effektmätning – 3/10, kl. 8:30-11:00
Finns det ett verkligt kundbehov för din produkt eller tjänst där ute? Och är kunder beredda att betala för din lösning? Du får lära dig hur du tar reda på svaren.
Hållbarhet är smart business, företag som jobbar bäst med hållbarhet har högre vinstmarginaler, och du bör mäta den positiva effekt ditt bolag har på omvärlden. Det ska vi också prata om.

Workshop 3: Kundvalidering och sälj – 22/10, kl. 13.00-16.00
Mer om att testa och bekräfta att din produkt eller tjänst möter kundernas behov och vill ha den, och du får också en crasch course i effektivt sälj.

Workshop 4: AI och omvärldsspaning – 5/11, kl.08.30-11.00
En spaning i hur AI påverkar bolagsbyggande och hur du kan tänka för att använda tekniken för att vinna insikter och arbeta effektivt och tidsbesparande.

Workshop 5: Positionering – 19/11 8:30-11.00
Positionering handlar om att skapa en strategi för hur din produkt eller tjänst ska uppfattas av marknaden jämfört med konkurrenter. Om hur du hittar din vita fläck och blir tydlig gentemot andra aktörer på marknaden.

Workshop 6: Finansiering – 28/11, kl. 13.00-16.00
Money money money. Här pratar vi olika typer av medel för bolagsbyggande, mjuka och hårda, och hur du göra för att komma åt det just du behöver i rätt fas.

Workshop 7: Pitch – 3/12, kl. 12.00-14.00
En pitch är en mycket kort och övertygande presentation av en affärsidé, ofta för att attrahera investerare eller partners. Vi lär dig vad den ska innehålla och hur du levererar den på allra bästa sätt.

Pitch för jury: 10 dec – Pitch av din idé för en extern jury, med möjlighet att vinna stipendiepengar från Nordea.

Demo Day 12 dec, kl. 8:00-9:30 – Ett pitchevent där du får presentera din affärsidé inför vårt community och personer inom näringsliv. Fina stipendium delas ut!

För oss är det självklart att anpassa upplägget för programmet utifrån vad som är bäst för dig och de andra deltagarna. Därför kan planen komma att justeras om vi kommer fram till att det finns ett smartare upplägg som funkar bättre utifrån gruppsammansättningen.

Ansök på 10 minuter
Ansök senast 31 augusti i formuläret – det är enkelt!

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till Elin Pudas. Vi behandlar din ansökan med sekretess.

Startupprogrammet sker i samarbete med Innovationskontoret vid Umeå universitet, och Umeå universitet Holding.

Entrepreneur, innovator, or simply an ordinary person with an unusually smart idea?

Regardless of what you call yourself, you should apply for the Startup Program if you have:

🚀 A business idea with potential – in other words, you believe you have an innovative solution to a problem that customers out there are willing to pay for.
🚀 The determination to find out if you’re right.

The next round starts on September 26 – the application deadline is August 31!

The Startup Program gives you the opportunity to test your business idea for three months. Together with business developers, experts, and other participants, you’ll determine whether your idea is worth pursuing. We use a proven methodology, and regardless of the outcome, you’ll gain valuable insights and knowledge. Who knows, maybe it’s your second idea that takes off!

Our goal is for you to have a solid foundation for your next steps after the program. In the best-case scenario, you’ll have confirmed that your solution creates value and that there’s a willingness to pay among an identified customer group. If that’s the case, you could be eligible for more advanced support in our incubator. At the end of the program, we’ll have individual meetings with all participants to evaluate the situation and, if we continue working together, set a plan for the future.

What You’ll Get

Seven tailored workshops with carefully selected content to efficiently validate your business idea. We use smart methodologies, templates, and tools to structure your work and move forward as quickly as possible. The program takes place at our facilities on Tvistevägen in Umeå, where you can also work in our open spaces between sessions, side by side with our incubator companies. During the program, you’ll also have the opportunity for individual coaching. Finally, you’ll pitch to external experts, and scholarships will be awarded.

As the icing on the cake, you’ll become part of our network, gaining access to investors, future customers, talented individuals, and collaboration partners. We know plenty of people who are eager to support startups.

Who Is It For?

For those who want to develop their business idea or newly started company and have their base in Västerbotten. You don’t need to have already started a company or have a team in place, but ambition is essential. You should have the time and opportunity to participate in all workshops and drive the work forward between sessions.

Location: Umeå. If you’re a resident of Västerbotten but can’t participate in person, we can offer a digital solution.
Price: 0 SEK (you pay in sweat and enthusiasm, as we like to say)

Important Dates (you’re expected to attend all):

Workshop 1: Introduction and Lean Canvas – September 26, 8:30 AM to 1:00 PM
We’re getting started! This initial session provides an overview of the program. We’ll get to know each other, and you’ll complete your first version of the crucial Lean Canvas.

Workshop 2: Need Verification & Impact Measurement
– October 3, 8:30 AM to 11:00 AM
Is there a genuine customer need for your product or service out there? And are customers willing to pay for your solution? You’ll learn how to find the answers. Additionally, we’ll discuss sustainability as smart business – companies that prioritize sustainability often have higher profit margins. We’ll explore how your company positively impacts the world.

Workshop 3: Customer Validation and Sales – October 22, 1:00 PM to 4:00 PM
This session dives deeper into testing and confirming that your product or service meets customer needs and desires. You’ll also receive a crash course in effective sales techniques.

Workshop 4: AI – November 5, 8:30 AM to 11:00 AM
We’ll explore how AI influences business development and how you can leverage technology to gain insights and work efficiently.

Workshop 5: Positioning – November 19, 8:30 AM to 11:00 AM
Positioning involves creating a strategy for how your product or service will be perceived by the market compared to competitors. We’ll help you identify your unique selling points and stand out from other players in the market.

Workshop 6: Financing
– November 28, 1:00 PM to 4:00 PM
Let’s talk money! We’ll cover different types of funding for business development – both soft and hard funding – and how to access what you need at the right stage.

Workshop 7: Pitch – December 3, 12:00 PM to 2:00 PM
A pitch is a concise and compelling presentation of a business idea, often used to attract investors or partners. We’ll teach you what it should include and how to deliver it effectively.

Jury Pitch: December 10
Pitch your idea to an external jury with the chance to win scholarship funds from Nordea.

Demo Day: December 12, 8:00 AM to 9:30 AM
At this pitch event, you’ll present your business idea to our community and industry professionals. Scholarships will be awarded!

We’re committed to adapting the program based on what works best for you and the other participants. If needed, we’ll adjust the plan to optimize group dynamics.

Apply in just 10 minutes! The application deadline is August 31 – it’s straightforward!
If you have any questions or concerns, feel free to reach out to Elin Pudas. We treat your application with confidentiality.

The Startup Program is conducted in collaboration with the Innovation Office at Umeå University and Umeå University Holding.