Denna webbplats använder cookies för att ditt besök ska fungera bättre.

Vi använder enhetsidentifierare för att med hjälp av Google Analytics analysera vår trafik för att optimera innehållet på denna webbplats. Detta innebär också att vi vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till Google. Läs mer

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Vill du inte att information skickas till Google så finns det sätt att blockera detta i din webbläsare. Vi använder även cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i din webbläsare.

Acceptera alla cookies
Deltagare från vänster översta raden: Siva Mokappati, Nils Sandberg, Sam Cook, Francesco Gentili, Tim Marringa, Kasimir Suter Winter, Karina Suter Winter, Anna Blind och Etienne Auroux. Inte med på fototillfället är Pontus Larsson och Abel Hailu Kebede.

Starka drivkrafter röd tråd på höstens Startupprogram

Publicerad 2022-10-18

Fler idébärare än på flera år sökte plats på höstens omgång av vårt populära Startupprogram. Nio team har handplockats och är i gång. Under tre månader och sju workshops ska våra affärsutvecklare hjälpa dem att ta de första viktiga stegen mot att omvandla idé till ett växande bolag.

In English further down 👇

Det är ett starkt fält med bredd, både gällande typ av affärsidéer och deltagarnas bakgrund.

– Söktrycket speglar den kraftsamling vi gjort för att arbeta uppsökande för att hitta guldkornen därute. Det reflekterar också vårt fina samarbete med andra aktörer i Västerbottens innovationsstödssystem, säger Elin Pudas, scoutare hos Uminova Innovation.

Många av affärsidéerna har hållbarhet eller positiv effekt på människor och världen som mål. En maskin som återvinner plast för att skapa nya produkter, en lösning på hur man kan använda alger för att skapa biostimulanter och biogödsel samt ett ortopedtekniskt hjälpmedel för olika fot- och underbensåkommor, till exempel. Gemensamt för alla är att de använder ny teknik för att lösa problem.

– Det är otroligt inspirerande att se deltagarnas drivkraft. Jag fick gåshud under flera av intervjuerna. Och vi vet att en stark inre drivkraft är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas bygga en hållbar startup, säger Hillevi Lindelöf, programansvarig.

Virgina Zazo är överläkare hos Norrlands universitetssjukhus och projektledare för Västerbotten utan gränser. Ett projekt hos Region Västerbotten som går ut på att utveckla en digital verksamhet där läkare och annan vårdpersonal kan levererar tjänster på distans i samarbete med fysisk personal på plats. Målen är att göra regionen mindre beroende av hyrläkare och skapa nya attraktiva utvecklingsmöjligheter åt personalen man redan har. Det finns idag en pilotverksamhet i Malaga där läkare arbetar med vissa hälsocentraler, specialistkliniker och vård- och omsorgsboende i Västerbotten.

Zazo och två kollegor är med i Startupprogrammet för att förhoppningsvis skapa ett bolag som kan kommersialisera idén.

– Vi vill ta idén vidare helt enkelt. Vi har kommit en bit, men med kunskaper och kompetensen hos affärsutvecklare och andra deltagare hoppas vi får en skjuts fram och det ganska snart. Vi har redan nu fått bekräftelse på att vi är på rätt väg, men nu får vi tillgång till knowhow och insikter som kompletterar våra egna. Det känns jättebra och lite pirrigt, säger Virgina Zazo.

Deltagare Startupprogrammet hösten 2022

Ställningspolaren 
En smidig och kostnadseffektiv tjänst som möjliggör för aktörer inom byggbranschen att snabbare och billigare få tillgång till byggställningar. 
Pontus Larsson 

Certly 
Gör det enkelt för organisationer att utnyttja kraften i professionell utveckling genom certifiering. Detta genom ett digitalt verktyg som hanterar certifieringar, analysera data för att få värdefulla insikter och utveckla kunskaper och färdigheter för morgondagens utmaningar. 
Tim Marringa  
Pim Merks 

Västerbotten utan gränser 
Hjälper regioner att tackla bristen på vårdpersonal, detta genom att smidigt och enkelt rekrytera folk andra länder.  
Virgina Zazo 
Manuel Gonzalez 
Nils Sandberg 

Korrigera felställningar i fötter/fotleder 
Ett ortopedtekniskt hjälpmedel för olika fot – och underbensåkommor.  
Anna Blind   

Novel Light Patterns for Improved Security 
En nyskapande tunnfilmsteknik som levererar fem olika emissionsmönster på en film; dess energieffektiva och lågkostnadsutskrift möjliggör ett brett utbud av förbättrade och nya typer av säkerhetsapplikationer. 
Christian Larsen 
Ludvig Edman  
Patric Stafshede 
Etienne Auroux 
Joan Ràfols Ribé 

Parti Design 
En arkitektur- och designpraktik som arbetar med levande system och regenerativ placemaking.  Organiserar designworkshops med samhällen för att engagera den kollektiva intelligensen på plats, och utveckla regenerativa Open Value Networks för livsbejakande samhällen. 
Karina Suter Winter  
Kasimir Suter Winter

Biofertilizers  
Använda alger för att skapa biostimulanter och biogödsel. Alger kan, förutom att rena avloppsvatten och fånga upp CO2, användas för att stimulera växttillväxt, vilket gör växter större och starkare, med högre chanser att överleva. 
Francesco Gentili 
Sam Cook 

Plastic recyling machine 
En maskin som återvinner plast för att skapa nya produkter. Maskinen har möjlighet att producera två typer av storskaliga produkter på samma gång.   
Abel Hailu Kebede 

Slove 
En global plattform där aktörer inom musikindustrin hittar nya affärsmöjligheter. Plattformen kommer att drivas av AI för att effektivisera plattformen och för att möjliggöra en effektiv datadriven anslutning.  
Siva Mokappati
Siddardha Koneti

Passion the driving force behind this autumn’s Startup program

More innovators than in recent years have applied for a place on our popular Startup program this autumn. Nine teams have already been handpicked and are underway. Over the next three months they’ll take part in seven workshops, in which our business developers will help them take the first essential steps towards transforming their ideas into thriving companies.

It is a strong intake with considerable depth, both in terms of the types of business ideas and the backgrounds of participants.

– The number of applicants reflects the efforts we have made to find the ‘gold nuggets’ out there. It also reflects our excellent collaboration with other parties in Västerbotten’s innovation support system”, says Elin Pudas, who works as a scout at Uminova Innovation.

Many of the submitted business ideas focus on sustainability or have a positive effect on people and the world. Among them is a machine that recycles plastic to create new products, a solution that uses algae to produce biostimulants and biofertilizers, and an orthopaedic technical aid for a number of foot and lower leg conditions. What they all have in common is the use of new technology to solve problems.

– It is incredibly inspiring to witness the passion of the participants. I actually got goosebumps during several of the selection interviews. And we know that a strong inner passion and drive are two of the most important factors in successfully building a sustainable startup, says Startup Program Manager Hillevi Lindelöf.

One of the participants is Virgina Zazo, a senior physician at Norrland University Hospital and Project Manager for ‘Västerbotten without borders’ – a project run by Region Västerbotten that aims to develop a digital platform where doctors and other healthcare staff can deliver services remotely in collaboration with physical staff on location. The objective is to make the region less dependent on locum doctors and create attractive opportunities for existing healthcare staff. There is a pilot project currently underway in Malaga, where doctors are working with several health centres, specialist clinics and nursing homes in Västerbotten.

Zazo, with the help of two colleagues, hopes the Startup program will lead to the creation of a company that can commercialize their concept.

– We want to turn our idea into a reality. We have come some way, but with the knowledge and skills of the business developers and other participants we’re hoping to quickly get a boost. We have already got confirmation that we’re on the right path, and now we’re looking for more knowledge and insights to complement our own. It all feels very positive and exciting”, says Virgina Zazo.

Startup Program participants – Autumn 2022

Ställningspolaren 
Rental service in the scaffolding business based on a network together with the Companys renting from one company to another instead of big investments in new scaffolding details for each project. 
Pontus Larsson 

Certly 
Certly enables organizations to leverage the power of professional development through certification. We offer tools to manage certifications, analyze data to gain valuable insights and develop knowledge and skills for the challenges of tomorrow. 
Tim Marringa  
Pim Merks 

Västerbotten utan gränser 
Helps regions to tackle the shortage of healthcare workers, by smoothly and easily recruiting people from other countries. 
Virgina Zazo 
Manuel Gonzalez 
Nils Sandberg 

Korrigera felställningar i fötter/fotleder 
An orthopedic technical aid for various foot and lower leg conditions. 
Anna Blind  

Novel Light Patterns for Improved Security 
An innovative thin-film technology that delivers five different emission patterns on one film; its energy-efficient and low-cost printing enables for a wide range of improved and new types of security applications.  
Christian Larsen 
Ludvig Edman  
Patric Stafshede 
Etienne Auroux 
Joan Ràfols Ribé

Parti Design 
A participatory architecture and design practice working with living systems and regenerative placemaking. Organize design parties with communities to engage the collective intelligence of place, developing regenerative Open Value Networks for life-affirming societies.  
Kasimir Suter Winter  
Karina Suter Winter  

Biofertilizers  
Using algae to create biostimulants and biofertilizers. Algae, in addition to cleaning wastewater and capturing CO2 can be used to stimulate plant growth, making them bigger and stronger, with higher chances of survival. 
Francesco Gentili 
Sam Cook 

Plastic recyling machine 
A plastic recycling compression machine that is able to produce Kitchen countertops, Laboratory desks, Flowerpots, plastic floor/wall tiles in an industrial scale. The machine can produce two types of products at the same time in a larger scale. 
Abel Hailu Kebede 

Slove 
A platform for music world to connect with each other and find opportunities that benefits everyone. The platform will be powered by AI, driving efficiency, engagement, and effectively enables data driven connection.  
Siva Mokappati
Siddardha Koneti

Sök till Uminova Innovation

Vi är alltid på jakt efter fler västerbottniska affärsidéer att boosta. Om du har en, som du tror på och inte kan släppa, så kan du ansöka om vårt affärsstöd. Det tar bara 10 minuter. Vi hör av oss till dig och berättar om och hur vi kan hjälpa dig bäst. Ps. Vi arbetar under full sekretess.